Các chứng chỉ khác được công nhận:

Chứng chỉ B2 Khung Châu Âu – Cambridge English được cấp bởi các trường sau: (http://www.cambridgeenglish.org/vn)
1. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội
2. Trường Đại học Hà Nội
3. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế
4. Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng
5. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
6. Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
7. Trung tâm SEAMEO RETRAC
8. Đại học Thái Nguyên
9. Trường Đại học Cần Thơ
10. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
11. Trường Đại học Vinh