Nghiên cứu sinh sẽ có 2 phương án lựa chọn và ký form:

  1.  Bổ sung chứng chỉ bên ngoài (thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhập học).
  2.  Làm bài kiểm tra và nhận chứng chỉ chương trình English Composition của UBIS.